Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II”, który jest realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Okres realizacji projektu: 1.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych 75 osób, szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego i powiatów ościennych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie. Uczestnicy projektu będą uczestniczyli w kursach umiejętności zawodowych i kursach, które uzupełnią wiedzę lub umożliwią uzyskanie nowej. Minimum 50% uczestników projektu otrzyma dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Oferta szkoleniowa w ramach projektu skierowana jest do 150 osób dorosłych wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Kryteria dostępu do projektu:

Kryteria obowiązkowe – osoba pełnoletnia, zamieszkująca lub pracująca w powiecie mieleckim.

Kryteria dodatkowe (każde premiowane 1 punktem podczas rekrutacji):

 • niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 3 włącznie, czyli co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne),
 • wiek powyżej 50 lat,
 • niepełnosprawność.

„Oferta szkoleniowa”

W ramach projektu realizowane będą:

 • Kursy Umiejętności Zawodowych – oznacza kurs, prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Obejmuje część tej podstawy. Osoba, która ukończyła kurs umiejętności zawodowych i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, jest zwalniana z zajęć prowadzonych w ramach kursu umiejętności zawodowych, na swój wniosek, na podstawie przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu tego kursu. To rozwiązanie umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 • kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – certyfikowane kursy, które po pozytywnym wyniku w procesie walidacji kończą się otrzymaniem rozpoznawalnego i uznawanego w danej branży i środowisku certyfikatu.

Kursy zaplanowane do realizacji w projekcie:

 • Kursy Umiejętności Zawodowych:

Nazwa kursu

Liczba godzin

Koszt kursu dla uczestnika

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami[351103]

Nazwa kursu: Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym Windows Server

50

100,35

2. Kwalifikacja E.03 Montowanie elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych

Nazwa kursu: Pneumatyka

40

80,28

3. Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103]

Nazwa kursu: Tworzenie stron internetowych

70

140,49

4. Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

Nazwa kursu: Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC

150

301,04

5. Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

Nazwa kursu: Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC

150

301,04

6. Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania [311911]

Nazwa kursu: Podstawy Adobe Photoshop – Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej

50

100,35

7. Kwalifikacja E.03 Wykorzystanie sterowników PLC w układach elektropneumatycznych

Nazwa kursu: Sterowniki PLC

40

80,28

 

 • Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:

Nazwa

Liczba godzin

Koszt kursu dla uczestnika

Projektowanie w systemie AutoCAD

80

160,56

Projektowanie w systemie CATIA

80

80,28

Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych

67

134,46

Uprawnienia elektryczne SEP

30

51,61

Spawanie metodą TIG (141)

103

310,07

Spawanie metodą MAG (135)

145

436,51

Wartość projektu – 244 445,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 207 778,25 zł


Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”, który jest realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Okres realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu realizowane będą:

 • Kursy Umiejętności Zawodowych – oznacza kurs, prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Obejmuje część tej podstawy. Osoba, która ukończyła kurs umiejętności zawodowych i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, jest zwalniana z zajęć prowadzonych w ramach kursu umiejętności zawodowych, na swój wniosek, na podstawie przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu tego kursu. To rozwiązanie umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 • kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – certyfikowane kursy, które po pozytywnym wyniku w procesie walidacji kończą się otrzymaniem rozpoznawalnego i uznawanego w danej branży i środowisku certyfikatu.

Projekt skierowany jest do 188 osób dorosłych (w tym co najmniej 20 kobiet) zamieszkujących lub pracujących w powiecie mieleckim, wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Kryteria dostępu do projektu:

Kryteria obowiązkowe – osoba pełnoletnia, zamieszkująca lub pracująca w powiecie mieleckim.

Kryteria dodatkowe (każde premiowane 1 punktem podczas rekrutacji):

 • niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 3 włącznie, czyli co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne),
 • wiek powyżej 50 lat,
 • niepełnosprawność.

W projekcie przewidziane jest pobieranie opłaty od uczestników w wysokości 10% wartości kursu. Realizowane będą kursy wg poniższych założeń:

 • Kursy Umiejętności Zawodowych:
Kursy Umiejętności Zawodowych
Nazwa Liczba godzin Liczba osób Koszt kursu [zł]

Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym SUSE Linux Server

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

50 12 183,11

Urządzenia sieciowe

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

65 12 219,74

Tworzenie stron internetowych

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103]

70 12 256,36

Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

150 12 549,34

Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

150 12 549,34

Podstawy Adobe Photoshop – Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej

Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania [311911]

50 12 146,49
 • Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:
Nazwa Liczba godzin Liczba osób Koszt kursu [zł]
Projektowanie w systemie AutoCAD 80 12 292,98
Projektowanie w systemie CATIA 40 12 146,49
Kurs podstaw rachunkowości 104 12 380,88
Solid Works 48 12 175,79
Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych 67 12 245,37
Uprawnienia elektryczne SEP 30 12 109,87
Spawanie metodą TIG (141) 103 12 377,22
Spawanie metodą MAG (135) 145 12 531,03
Kurs dla technicznego personelu lotniczego 198 20 435,08