Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”, który jest realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Okres realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu realizowane będą:

  • Kursy Umiejętności Zawodowych – oznacza kurs, prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Obejmuje część tej podstawy. Osoba, która ukończyła kurs umiejętności zawodowych i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, jest zwalniana z zajęć prowadzonych w ramach kursu umiejętności zawodowych, na swój wniosek, na podstawie przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu tego kursu. To rozwiązanie umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
  • kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – certyfikowane kursy, które po pozytywnym wyniku w procesie walidacji kończą się otrzymaniem rozpoznawalnego i uznawanego w danej branży i środowisku certyfikatu.

Projekt skierowany jest do 188 osób dorosłych (w tym co najmniej 20 kobiet) zamieszkujących lub pracujących w powiecie mieleckim, wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Kryteria dostępu do projektu:

Kryteria obowiązkowe – osoba pełnoletnia, zamieszkująca lub pracująca w powiecie mieleckim.

Kryteria dodatkowe (każde premiowane 1 punktem podczas rekrutacji):

  • niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 3 włącznie, czyli co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne),
  • wiek powyżej 50 lat,
  • niepełnosprawność.

W projekcie przewidziane jest pobieranie opłaty od uczestników w wysokości 10% wartości kursu. Realizowane będą kursy wg poniższych założeń:

  • Kursy Umiejętności Zawodowych:

Kursy Umiejętności Zawodowych

Nazwa

Liczba godzin

Liczba osób

Koszt kursu [zł]

Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym SUSE Linux Server

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

50

12

183,11

Urządzenia sieciowe

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

65

12

219,74

Tworzenie stron internetowych

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103]

70

12

256,36

Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

150

12

549,34

Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

150

12

549,34

Podstawy Adobe Photoshop – Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej

Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania [311911]

50

12

146,49

 

  • Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:

Nazwa

Liczba godzin

Liczba osób

Koszt kursu [zł]

Projektowanie w systemie AutoCAD

80

12

292,98

Projektowanie w systemie CATIA

40

12

146,49

Kurs podstaw rachunkowości

104

12

380,88

Solid Works

48

12

175,79

Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych

67

12

245,37

Uprawnienia elektryczne SEP

30

12

109,87

Spawanie metodą TIG (141)

103

12

377,22

Spawanie metodą MAG (135)

145

12

531,03

Kurs dla technicznego personelu lotniczego

198

20

435,08

Do pobrania: