Rusza druga edycja projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Okres realizacji projektu: 1.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych 75 osób, szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego i powiatów ościennych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie. Uczestnicy projektu będą uczestniczyli w kursach umiejętności zawodowych i kursach, które uzupełnią wiedzę lub umożliwią uzyskanie nowej. Minimum 50% uczestników projektu otrzyma dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Oferta szkoleniowa w ramach projektu skierowana jest do 150 osób dorosłych wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Czytaj więcej >>>